Punjab School Education Board


Punjab Open School Matriculation / Sr. Secondary Admission/Registration Portal March 2016-17

Help Line No :0172-3047355 (Technical Support),Phone 0172-5227195,197 & Fax 0172-5227196 (For General Query)
Email Id: ddopenschool@yahoo.com


 
ÚÒÓÖãÓÖ Åë¶: Éëϸ ÒóÐë× Éèר ÏØÕÛ× Ð¥Û ÇÛÓ ÕÛ ÚÒÚ¤ØÏÁÛ ÂÛ ÆÞÏÛ ÂتÐØ ÇÛÓ Õè¢ ÆñÛÚª¤Ø ÇÛÓ ¼ë× Ú¥ÐØÒØ ¤ÚĤèÅ ¨ã×ÂÏ ÅâÞ ÕëÏ ¨ë¥Û ÇÛÓ ÅØ ÚÂó¼Û ²ØÒã¢
Retrive Password

Appication No :
 
 
 

ÓÞ°ÅØ

Site Will be Down For Maintenance Today at 5'O Clock..